Οδηγίες Άυλης Συνταγογράφησης

Τώρα που πρέπει να περιορίσουµε τις µετακινήσεις µας και να συνδράµουµε όλοι στη µείωση της εξάπλωσης του κορονοϊoύ, µπορούµε πλέον να λαµβάνουµε την συνταγή των φαρµάκων ή ορισµένων αναλωσίµων µας, ηλεκτρονικά µέσω της υπηρεσίας άυλης συνταγογράφησης! Αφού ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, το µόνο που χρειάζεται είναι να ενηµερώσετε τον ιατρό σας (µε όποιο τρόπο έχετε συµφωνήσει) για την ανάγκη έκδοσης επαναληπτικής συνταγής. Στους χρόνια πάσχοντες, οι θεράποντες ιατροί τους, µπορούν να επανεκδίδουν µηνιαίες ή επαναλαµβανόµενες συνταγές έως τρεις (3) επαναλήψεις, που αφορούν σε σταθερή φαρµακευτική αγωγή που λαµβάνουν. Με την άυλη λοιπόν συνταγή µπορούµε να παραλαµβάνουµε τα φάρµακα ή αναλώσιµα που µας συνταγογραφήθηκαν από το φαρµακείο, δίνοντας στον φαρµακοποιό µόνο τον κωδικό της συνταγής (barcode) ή τον AMKA µας, για να δει ο φαρµακοποιός απευθείας τη συνταγή στο σύστηµα. Εάν ο ασθενής δεν µπορεί να παραλάβει από το φαρµακείο, µπορούν να παραλάβουν αντ’ αυτού, οι συγγενής α’ και β’ βαθµού µε την ταυτότητά τους ή οποιοσδήποτε τρίτος µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ο ΑΦΜ και ο αριθµός ταυτότητάς του.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται εύκολα και γρήγορα αρκεί να έχουµε άµεσα διαθέσιµους τους κωδικούς του taxisnet, το ΑΜΚΑ µας για να µπούµε στο σύστηµα και πρόσβαση στο κινητό µας τηλέφωνο ή/και το e-mail µας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας µε την επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας µας!

5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΫΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Βήμα 1ο

Για να συνδεθείτε στο Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας πληκτρολογείτε τη διεύθυνση, http://rdv.ehealthnet.gr (εµφανίζεται η εικόνα στα δεξιά) ή µέσω του portal της Η∆ΙΚΑ www.idika.gr > Πρωτοβάθµια Υγεία για Πολίτες
> Πρόσβαση στο Σύστηµα Υγείας ΠΦΥ (εµφανίζεται η εικόνα στα δεξιά) Επιλέγουµε είσοδος στην υπηρεσία

Βήμα 2ο

Συµπληρώνουµε τους κωδικούς του taxisnet και επιλέγουµε είσοδος

Βήμα 3ο

Επιλέγουµε εξουσιοδότηση

Βήμα 4ο

Συµπληρώνουµε τον ΑΜΚΑ Πατάµε είσοδος και στην επόµενη καρτέλα ελέγχουµε τα στοιχεία και πατάµε επιβεβαίωση

Βήμα 5ο

Στην επόµενη καρτέλα τσεκάρουµε – επιθυµώ άυλη συνταγογράφηση – συµπληρώνουµε κινητό τηλέφωνο και email και πατάµε επιβεβαίωση Ένας τετραψήφιος κωδικός θα έρθει στο κινητό τηλέφωνο και στο email.
Συµπληρώνουµε τους κωδικούς και πατάµε υποβολή.

Στην επόµενη καρτέλα βλέπουµε οτι έχουµε ολοκληρώσει µε επιτυχία την εγγραφή µας στην άυλη συνταγογράφηση..