Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα www.nutricia-medical.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Παρακαλούμε σημειώστε ότι οτιδήποτε στην Ιστοσελίδα υπόκειται στους παρόντες  Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης. Η εταιρεία Numil Hellas AE διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης.

 1. Σχετικά με εμάς
  Η ιστοσελίδα www.nutricia-medical.gr ελέγχεται από την εταιρεία Numil Hellas AE (εφεξής «Numil»).
 1. Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα
  Όλα τα σχέδια, κείμενα, γραφικά και άλλα περιεχόμενα/ρυθμίσεις της Ιστοσελίδας υπό οποιαδήποτε μορφή ανήκουν στην Numil, τη μητρική της εταιρεία ή τους δικαιοπαρόχους της. Όλα τα δικαιώματα που εμπεριέχονται σε αυτά είναι κατοχυρωμένα και επιτρέπεται η χρήση μόνο όπως ορίζεται στο παρόν. Άδεια χορηγείται για αντιγραφή ηλεκτρονικά και για εκτύπωση αντιγράφων τμημάτων της παρούσας Ιστοσελίδας μόνο για σκοπούς περιήγησης στην Ιστοσελίδα. Εκτός από την άδεια για τέτοια χρήση, καμία άδεια δεν χορηγείται για σκοπούς αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής και αναδημοσίευσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Numil. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και οι επωνυμίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Numil ή άλλων αντίστοιχων δικαιούχων, οι οποίοι έχουν χορηγήσει στην Numil το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιεί τέτοια σήματα.
 1. Περιορισμός της ευθύνης από τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα
  Οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα παρέχονται δωρεάν και «ως έχει». Η Numil καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλες oι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην Ιστοσελίδα είναι σωστά σε κάθε όμως περίπτωση δεν αποδέχεται την ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος τυχόν παρεισφρύσει από αμέλειά μας σε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία στην Ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια η Νumil δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη στην οποία τυχόν προβείτε ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης σας στις πληροφορίες της Ιστοσελίδας ή για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα του ότι προβήκατε στην πράξη αυτή.
 1. Σύνδεσμοι προς και από άλλες ιστοσελίδες της Nutricia
  Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης καθώς και η πολιτική απορρήτου μπορεί να διαφέρουν από μια ιστοσελίδα σε άλλη, ακόμα κι αν ελέγχονται από τη Numil ή από άλλη εταιρεία του ιδίου ομίλου με την Numil. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική απορρήτου της κάθε ιστοσελίδας στην οποία περιηγείστε και να συμμορφώνεστε και/ή να σημειώνετε τις προϋποθέσεις και πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.
 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  Η συμφωνία αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.