Ενημερωτικό Σημείωμα του άρθρου 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679

Πληροφόρηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από το υποκείμενο των δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων) σας παρέχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε από την ηλεκτρονική διεύθυνση «www.nutricia-medical.gr». Οι πληροφορίες δεν αφορούν άλλες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες που ενδεχομένως να επισκεφτείτε μέσω συνδέσμων σε αυτή την ιστοσελίδα και ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τις ιστοσελίδες τρίτων.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων).

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 24 του Ευρ. Καν. 2016/679 είναι η εταιρεία με την επωνυμία «NUMIL HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», όπως εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής (η «Εταιρεία»).

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία μέσω της οποίας μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα πρόσωπο, όπως το όνομα, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση, τα ηλεκτρονικά στοιχεία ταυτοποίησης ή ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την φυσική, ψυχολογική, γενετική, οικονομική και κοινωνική υπόσταση του προσώπου – βλ. αρ. 4 παρ. 1 του Ε.Κ. 2016/679.

Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε ή τα οποία σε κάθε περίπτωση συλλέγουμε νόμιμα από εσάς, ενδεχομένως να υποστούν επεξεργασία σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο και την υποχρέωσή μας προς εχεμύθεια.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ορίζεται ως: «κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή».

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων ορίζεται: «το αναγνωρίσιμο ή το αναγνωρισθέν φυσικό πρόσωπο».

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποστούν επεξεργασία νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. παρ. (1), εδ. (α) και (β)  του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για τους κάτωθι σκοπούς:

α. σε περίπτωση που έχετε προβεί σε παραγγελία προϊόντων της εταιρείας μας θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του αρ. 6, παρ. (1) εδ. (α) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ως νόμιμη βάση επεξεργασίας, αποκλειστικά και μόνο για την φυσική παράδοση των  παραγγελθέντων προϊόντων σε εσάς και θα τα κοινοποιήσουμε σε ένα εκ των κάτωθι αναφερόμενων συνεργατών της εταιρείας μας, εφόσον απαιτείται, για την εκπλήρωση της παραγγελίας σας, ήτοι:

“Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης για την πώληση και παράδοση προϊόντων της Εταιρείας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν σε έναν εκ των κάτωθι αναφερόμενων εξωτερικών συνεργατών της Εταιρείας μας ήτοι:

1) στην εταιρεία με την επωνυμία “MARVIFARM AE”, με έδρα στη Ν.Φιλοθέη Αθήνας, οδός Περρίκου 24, με ΑΦΜ 094494230 με εμαιλ επικοινωνίας τα info@Marvifarm.gr ή

2) στην εταιρεία με την επωνυμία “ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.& ΣΙΑ ΕΕ”, με έδρα στους Αμπελόκηπους Αθήνα, οδός Φωκίδος 63, με ΑΦΜ 998766296 με εμαιλ επικοινωνίας   info@health-nutrition.gr ,

σε μία εκ των οποίων θα ανατεθεί η φυσική παράδοση των προϊόντων που θα έχετε παραγγείλει.

β.για την αποστολή ενημερωτικού ή και προωθητικού υλικού – αρ. 6 παρ. (1) εδ. (α) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ως νόμιμη βάση επεξεργασίας και / ή

γ. για να επικοινωνήσουμε μαζί σας , προς υποστήριξή σας, για την παραγγελία προϊόντων της εταιρείας μας – αρ. 6, παρ. (1) εδ. (α) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ως νόμιμη βάση επεξεργασίας και / ή

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας που θα συλλέξουμε, θα κοινοποιηθούν σε αποδέκτες οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν ως διαχειριστές (αρ. 28 του Ευρ. Καν. 2016/679) και / ή ως φυσικά πρόσωπα υπό την εποπτεία του διαχειριστή (αρ. 29 του Ευρ. Καν. 2016/679), για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 3.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα θα κοινοποιηθούν σε μέρη τα οποία παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων και των e-mail και των ιστοσελίδων), δηλαδή αρχές που δεσμεύονται από την νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων και / ή διέπονται από τις διατάξεις περί προσώπων δημοσίου δικαίου.

Τα μέρη τα οποία ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες λειτουργούν ως εκτελώντες την επεξεργασία, ή λειτουργούν απολύτως ανεξάρτητα με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Η λίστα με τους εκτελώντες την επεξεργασία ανανεώνεται τακτικά και είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρείας.

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφερθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, διασφαλίζουμε ότι είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και ενημερωμένες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την λήψη τους και στην συνέχεια, σε περίπτωση μη ανανέωσης, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τα διαγράψουμε ή να τα καταστρέψουμε είτε να τα κάνουμε μη ταυτοποιήσιμα.

7. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή των δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος είναι προαιρετική και σε περίπτωση άρνησης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από πλευράς σας δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας ανά πάσα στιγμή για την παροχή διατροφικών συμβουλών ή και υποστηρικτικών υπηρεσιών, να αποστέλλουμε ενημερωτικά ή και προωθητικά υλικά ή και να επικοινωνούμε μαζί σας , προς υποστήριξή σας, για την παραγγελία προϊόντων της εταιρείας μας ή / και να γνωστοποιούμε τα στοιχεία σας σε τρίτους προς εκπλήρωση σύμβασης.

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή.

Κατωτέρω σας παρέχουμε μία επισκόπηση των δικαιωμάτων σας, όπως επίσης και το τι σημαίνουν αυτά για εσάς. Μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας μέσω του email μας privacy.gr@danone.com

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να έχετε πρόσβαση και να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αντιλαμβανόμαστε την σημασία του δικαιώματός σας αυτού και για να το ασκήσετε παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά στο email μας privacy.gr@danone.com

Δικαίωμα στην φορητότητα

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να μεταφερθούν, να αντιγραφούν ή να μεταδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό μόνο στην περίπτωση που:

 1. η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας,
 2. η επεξεργασία πραγματοποιείται προς εκπλήρωση σύμβασης,
 3. η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην φορητότητα, παρακαλούμε ενημερώστε μας στέλνοντας email στην διεύθυνση privacy.gr@danone.com

Δικαίωμα στην διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν:

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό/ούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, είτε
 2. εάν ανακαλέσετε την συγκατάθεση προς επεξεργασία η οποία έχει προηγουμένως δοθεί για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχει άλλος εκ του νόμου προβλεπόμενος λόγος ο οποίος να απαιτεί την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών, είτε
 3. εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς αγοραλογίας, είτε
 4. εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για ουσιώδεις νόμιμους λόγους (όπως για να βελτιωθεί η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας), είτε
 5. εάν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν επεξεργαστεί με νόμιμο τρόπο, είτε
 6. εάν τα προσωπικά σας δεδομένα οφείλουν να διαγραφούν βάσει νόμου.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε συλλέξει, παρακαλούμε ενημερώστε μας στέλνοντας email στην διεύθυνση privacy.gr@danone.com. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, σύμφωνα με τον νόμο.

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε συλλέξει δεν είναι πλέον απαραίτητα για κάποιο σκοπό και δεν υποχρεούμαστε εκ του νόμου να τα κρατήσουμε, θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να τα διαγράψουμε, να τα καταστρέψουμε ή να τα καταστίσουμε μη ταυτοποιήσιμα σε μόνιμη βάση.

Δικαίωμα στον περιορισμό διαχείρισης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον:

 1. Πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι σωστά, είτε
 2. εάν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν υποστεί νόμιμη επεξεργασία, αλλά αντί να ζητήσετε την διαγραφή τους, προτιμάτε να περιορίσετε το δικαίωμά μας για επεξεργασία των δεδομένων αυτών, είτε
 3. εάν δεν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά μας ζητήσετε τα δεδομένα σας για να ασκήσετε ένα δικαίωμά σας στο δικαστήριο ή για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας δικαστικά, είτε
 4. εάν έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και περιμένετε να μάθετε εάν η εναντίωσή σας αυτή υπερισχύει του δικαιώματός μας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας.

Εάν επιθυμείτε να περιορίσετε το δικαίωμά μας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε ενημερώστε μας στέλνοντας email στην διεύθυνση privacy.gr@danone.com για να μας επιτρέψετε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σύμφωνα με τον νόμο.

Δικαίωμα στην άρνηση για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, παρακαλούμε όπως μας ενημερώστε μας στέλνοντας email στην διεύθυνση privacy.gr@danone.com.

Δικαίωμα παραπόνου στην αρμόδια αρχή

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε απευθείας στην αρμόδια αρχή σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8 Μαΐου 2018